OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 12/01/2024 tarih 11 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/03/2024 saat 10.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 15/04/2024 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR V.
Ömer Lütfi ŞENSOY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Şengül ALTAN ARSLAN

Şirket Merkezi Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K:17 No:467 Yeşilköy- Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 02122193976
Fax: 02123435501
Web: https://enerji.istanbul/

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15/03/2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10. Bağımsız Denetçi seçimi
11. TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İstanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 15/03/2024 Cuma günü Saat:10.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere…………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Siteyi ziyaretiniz sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işlenmektedir. Daha fazla bilgi için : Gizlilik Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması politikamızı okuyabilirsiniz.